INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca informuje, że dane będą
przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie ENTERE Marta Szydłowska z siedzibą w Strzelnie
  (88-320) przy ul. Mieszka I 9, (dalej jako „Firma”).
 2. Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługi oferowana przez Firmę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny w celu przygotowania wstępnej oferty, prowadzenie działań marketingowych w tym
  prowadzenia marketingu bezpośredniego, oraz obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza
  kontaktowego.
 3. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępnione innym niż
  Firma uprawnionym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy np. Biuro Księgowe, usługi IT, doradcom i innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
 4. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Firmę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.
  Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań np. wysłania oferty, itp..
 5. W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo
  prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  oraz przenoszenia danych osobowych.
 6. W przypadku udostępnienia przez Państwa Firmie danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników,
  członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych
  lub innych osób prosimy o poinformowanie tych osób:
  • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Firmie,
  • o tym, że Firma jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe,
  • o tym, że są Państwo źródłem, od którego Firma pozyskała ich dane.